Ansible - a radically simple IT orchestration engine

Ansible - a machine capable of superluminal communication.
Ansible е софтвер кој ви овозможува да ја контролирате вашата IT инфраструктура. Наместо да се  поврзувате на секој сервер посебно и рачно да куцате команди, инфраструктурата ви е опишана во 'playbooks' кои со една команда се аплицираат на сите сервери, паралелно. Со тоа подесувањата ви се документирани, повторливи и лесно скалираат.


Слично на Puppet, Chef, Juju, Salt и други - ако некој има познавања од ваков софтвер добро ќе биде да направиме  споредба.

Ansible работи преку нормалната ssh конекција која ионака би ја користел администраторот и не бара инсталирање на специјален agent на контролираните сервери.

Четврток, 19.09.2013 почеток 19:00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.